Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

  1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met Indiebolt.
  2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Indiebolt niet bindend en niet van toepassing.

2. Aanbieding en acceptatie

  1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Indiebolt gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Indiebolt schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  2. Een aanbieding of offerte gedaan door Indiebolt heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3. Totstandkoming van een Overeenkomst

  1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een overeenkomst voor akkoord heeft getekend of via het online portaal geaccepteerd heeft.

4. Aanvang, duur en beëindiging

  1. De domeinnaam en/of webhosting overeenkomst gaat in per datum totstandkoming van de Overeenkomst en heeft een duur van 1 jaar behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van het initiële contractsduur, telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij een van partijen tenminste 1 maand voor het einde van de dan lopende periode van 12 maanden heeft medegedeeld de Overeenkomst niet te willen verlengen, in welk geval de Overeenkomst eindigt op de datum dat de lopende termijn van 12 maanden eindigt. Voor het opzeggen van een domeinnaam/webhosting overeenkomst dient u het formulier te gebruiken wat u hier kunt downloaden: opzegging-webhosting-overeenkomst.pdf
  2. De sub 1 hierboven bedoelde mededeling van niet-verlenging heeft alleen rechtseffect indien de opzegging tijdig en schriftelijk per e-mail wordt gedaan. Bij niet-respectering van een of meer van deze voorwaarden is de overeenkomst weer verlengd voor 12 maanden, behoudens indien de andere partij alsnog akkoord gaat met de foutieve mededeling. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot tussentijdse opzegging/beëindiging van de overeenkomst gedurende de dan lopende contractsperiode.
  3. Indiebolt heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Indiebolt het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale weten regelgeving; Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez/webcams te plaatsen op onze virtuele servers.
  5. De aangeboden diensten van Indiebolt mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Wel strijdig daarmee zijn onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen: spamming; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden; het verspreiden van kinderpornografie; het uiten van racistische leuzen; het aanzetten tot oproer; het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (=hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. 
  6. Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden verricht door Opdrachtgever dan heeft Indiebolt het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

5. Levering en leveringstijd

  1. Dienstverlening geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst en aanlevering van gegevens en materiaal, of op een later af te spreken tijdstip.
  2. De ontwikkeling van een website vind plaats nadat opdrachtgever alle materialen volgens de opgegeven aanleverspecificaties heeft aangeleverd. Vertraging in de aanlevering heeft vertraging in de levertijd tot gevolg.
  3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Indiebolt zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
  4. Mocht Indiebolt onverhoopt niet in staat zijn om binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen gunt opdrachtgever aan Indiebolt een termijn van minimaal 5 werkdagen om alsnog haar verplichtingen naar te komen
  5. In geval van website onderhoud worden de gewenste aanpassingen binnen 1 werkweek verwerkt tenzij vooraf anders is afgesproken met Indiebolt.

6. Overmacht

  1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen waaronder bijvoorbeeld het niet of niet tijdig verlenen van een dienst door een leverancier van Indiebolt.
  2. Indiebolt is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst kan dan door beide partijen afzonderlijk worden ontbonden.

7. Data/e-mailverkeer

  1. Het maandelijks te gebruiken data/e-mailverkeer staat vermeld in de overeenkomst. Indien een website exceptioneel hoger verbruik vertoont zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen op het extreme verbruik. Indiebolt brengt de cliënt op de hoogte van dit extreme verbruik en stelt deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme verbruik van het data/e-mail verkeer. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Indiebolt. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Indiebolt gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan hierdoor enige aanspraak door Opdrachtgever worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Indiebolt heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account offline te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting.

8. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Indiebolt. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 2. Van Indiebolt kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Indiebolt tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
 4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Indiebolt, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
 5. Indien naar het redelijk oordeel van Indiebolt een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Indiebolt en/of van de dienstverlening aan klanten van Indiebolt zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan, of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Indiebolt Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Indiebolt, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken.
 7. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Indiebolt. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Indiebolt als gevolg daarvan lijdt.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een recente versie van haar websites/users/databases te bewaren. Indiebolt is dan ook niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van een websites/users/databases bij eventuele storingen of dergelijke.

9. Dienstverlening en onderhoud domeinnaam

  1. Indiebolt zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om haar diensten mbt de webhosting in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
  2. Indiebolt zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
  3. Opdrachtgever dient storingen terstond te melden aan Indiebolt.
  4. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Indiebolt, tenzij; Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
  5. Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst; De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

10. Prijzen

  1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
  2. Indiebolt heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v. publicatie op de website van Indiebolt. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

11. Annulering order door Opdrachtgever

  1. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst getekend of geaccepteerd heeft, is deze bindend. Indien de Opdrachtgever een order tot domeinnaam registratie en of webhosting annuleert voordat Indiebolt de bestelde domeinnaam heeft aangevraagd of verhuisd bij de daartoe bevoegde instantie, is Opdrachtgever aan Indiebolt een bedrag van Euro 5,-administratiekosten verschuldigd.

12. Betalingsvoorwaarden

  1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Indiebolt.
  2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Indiebolt is ontvangen.
  3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is zal zuller er incasso kosten van Euro 10,- verrekend worden.
  4. Bij niet of niet tijdige betaling van de factuur zal door Indiebolt naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, in rekening worden gebracht.
  5. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 14 dagen na de datum van de rekening schriftelijk aan Indiebolt kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Indiebolt een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

13. Eigendomsvoorbehoud

  1. Een voor opdrachtgever ontwikkelde website wordt na oplevering eigendom van Opdrachtgever. Een website wordt opgeleverd nadat het volledige bedrag hiervoor is voldaan.

14. Aansprakelijkheid – verplichtingen van de opdrachtgever

  1. Indiebolt zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, e.e.a. overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Indiebolt opgedragen taak mag worden verwacht.
  2. De in lid 1 genoemde verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat Indiebolt bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Indiebolt geen invloed op kan uitoefenen. Indiebolt aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Indiebolt of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Indiebolt.
  3. Indiebolt is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Indiebolt toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening zou zijn vermeden.
  4. De maximale aansprakelijkheid van Indiebolt voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Indiebolt toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Indiebolt zal echter nimmer meer bedragen dan Euro 150,- – .
  5. Iedere aansprakelijkheid van Indiebolt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
  6. De in lid 4 genoemde maxima komt te vervallen, indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Indiebolt.
  7. De aansprakelijkheid van Indiebolt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en Indiebolt ook na ommekomst van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Indiebolt in staat is adequaat te reageren.
  8. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Indiebolt meldt.
  9. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Indiebolt ter beschikking gestelde gegevens. Indiebolt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie. Indiebolt houdt zich te allen tijde aan de uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op haar rustende verplichtingen betrekkelijk persoonsgegevens als door Opdrachtgever aan Indiebolt ter beschikking gesteld.
  10. Opdrachtgever vrijwaart Indiebolt voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Indiebolt.
  11. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Indiebolt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Indiebolt is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
  12. Indiebolt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal voor de ontwikkeling van de website.
  13. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Indiebolt mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst c.q. voortvloeiende uit het niet nakomen van zijn verplichtingen, zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden.
  14. Indiebolt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebrekkige software, gemaakt door derden.
  15. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een recente versie van haar data/content/websites/users/databases te bewaren. Indiebolt is dan ook niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van website/users/databases bij eventuele storingen of dergelijke.
  16. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Indiebolt. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Indiebolt als gevolg daarvan lijdt.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Buitengebruikstelling

  1. Indiebolt heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Indiebolt niet nakomt dan wel in strijd handelt met artikel 5, artikel 8, artikel 9 en/of artikel 13 van deze algemene voorwaarden. Indiebolt zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Indiebolt kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  2. Indiebolt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
  3. Tot indienststelling wordt overgegaan zodra Opdrachtgever binnen een door Indiebolt gestelde termijn zijn verplichtingen nakomt en het bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, groot Euro 25,– excl. BTW.

17. Reclame

  1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Indiebolt vervalt.
  2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief of e-mail binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Indiebolt.
  3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aanpast, vervangen of vergoed.
  4. Reclame schort de verplichting van Opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

18. Upgrading / Downgrading

  1. Upgrading van een domeinnaam overeenkomst naar een webhosting overeenkomst is te allen tijde mogelijk. Downgrading van webhosting pakket naar een domeinnaam overeenkomst is tussentijds niet mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk per contractverlenging datum. Opdrachtgever dient dit minimaal 1 maand voor het einde van de dan lopende contractperiode schriftelijk mede te delen aan Indiebolt.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht etc.

  1. De rechter in de vestigingsplaats van Indiebolt is bij uitsluiting van andere geschillenbeslechters bevoegd om van geschillen kennis te nemen, behoudens andersluidend dwingend recht. Niettemin heeft Indiebolt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Op elke Overeenkomst tussen Indiebolt en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  4. Indiebolt heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en bovendien is Indiebolt gerechtigd om de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te doen zijn. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van enig recht om zulks te weigeren en om de tot dan geldende Algemene Voorwaarden voor toepasselijk te houden.
  5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Indiebolt zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  6. Van Indiebolt kan niet worden verlangd dat zij aan Opdrachtgever ter beschikking stelt de voorwaarden, Wettelijke of algemene of andersoortige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van enig Netwerk dat direct en/of indirect verbonden is met het netwerk van Indiebolt. Intussen zal Opdrachtgever zich houden aan die voorwaarden en Indiebolt vrijwaren en schadeloosstellen voor iedere aanspraak als gevolg van niet-respectering van die voorwaarden.